HV110 - Thơ - Lời thề Mùa Đông

Bắt đầu từ một mùa đông

Anh tôi ra trận rồi không trở về

Cũng từ một buổi chiều quê

Chị tôi đã nhận Lời thề Mùa Đông!

Cũng là phận gái chờ chồng

Người còn hóa đá - Chị không hóa gì

Đá còn đợi bước thiên di

Còn con để bế - Chị thì chịu không

Núi còn Hòn Vợ, Hòn Chồng

Chị tôi ôm mối chờ mong bạc đầu

Cái ngày tôi bước qua cầu

Chị không khóc, sợ làm nhàu áo tôi

Bây giờ chị đã về giời

Thắp hương lạy chị - Lạy lời Mùa Đông

BÙI HOÀNG TÁM