HV111 - Bút tích nhà thơ Cao Bá Quát

Phiên âm: Dư thiếu hiếu du. Túc tích cơ bán bắc thổ. Sài nham cựu thưởng, bất tái giảng. Tương tam thập niên vô thường, lự thử trung chân cảnh bất phục ký ức. Tô Trường công hữu vân: “Bất thức Lô Sơn chân diện mục/ Chỉ duyên thân tại thử sơn trung”. Thử khả dữ trí giả đạo, bất khả dữ tục tử thuyết dã. Ái Cúc Đường ngoại sử Cao Chu Thần đề thư.

Dịch nghĩa: Ta thuở trẻ thích ngao du. Vết chân in có tới nửa vùng phía Bắc. Sài Sơn vốn là nơi thưởng ngoạn cũ, không cần nói làm gì. Nhưng tính đến nay cũng đã ngót ba mươi năm vô thường, không qua thăm được, nghĩ lại chân cảnh ở đó không còn nhớ nữa. Tô Trường công (Tô Thức) có câu: “Không biết bộ mặt thực của núi Lô Sơn/ Vì mình chỉ loanh quanh trong núi này”. Câu thơ đó chỉ có thể mang ra đàm đạo cùng những kẻ trí chứ không thể nói với người tục - Ái Cúc Đường ngoại sử Cao Chu Thần đề thư.