HV141 - “Thơm thúi lẫn nhau mùi tắc họng”

Chuyện bà hiệu trưởng trường nọ đòi đặt tượng Pétrus Ký bên cạnh nhà cách mạng Lê Hồng Phong, nguyên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, gợi nhớ chuyện ẩn sĩ Phan Điện, người cùng xã Tùng Ảnh với Hoàng Cao Khải, một nhà Nho yêu nước xứ Nghệ.

Khi hay tin họ Hoàng cho dời đền Trung Liệt đến gò Đống Đa (trước kia đền Trung Liệt ở khu Văn Tân, thờ trung thần liệt sĩ Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Nguyễn Cao và có tài liệu thêm cả ông Đoàn Thọ và Trương Quốc Dụng) rồi rắp tâm đổi tên thành Trung Lương (nghĩa là trung thần và lương tướng) để bắt dân thờ luôn cả Hoàng Cao Khải đang sống, Phan Điện bèn có thơ rằng:

“Các cụ liều thân bỏ chiến trường

Ai đem Trung Liệt đổi Trung Lương

Thờ bên trung trực bên gian nịnh

Thế cũng đền đài cũng khói hương!

Thơm thúi lẫn nhau mùi tắc họng

Ngọt ngào đầu lưỡi miệng không xương

Nhà Nho lại có thằng nào đó

Luồn cúi vào ra bợ cụ Hoàng”.

DUY VIỆT