Mừng cụ Tảo Trang Vũ Tuân Sán

Mấy ai như bác, tuổi tròn trăm

Lại được vinh danh đúng độ Rằm.

Lòng trong đã có trăng làm bạn,

Tiết sạch chưa từng “nguyệt” ghé thăm.

Tam giáo cửu lưu bền tấc dạ,

Thăng Long Hà Nội vọng nghìn năm.

Đường viên vườn cũ thành thân thiết,

Hẹn bao giờ gặp chuyện thơ văn(*)

TP.HCM, tiết Trung thu

 

_____

(*) Thơ Đỗ Phủ (Ức Lý Bạch): “Hà thời nhất tôn tửu, Trùng dữ tế luân văn” (何時一樽酒, 重與細論文)? (Bao giờ một bầu rượu/ Gặp lại, bàn thơ văn).

MAI QUỐC LIÊN