Những trang vàng ghi những tấm lòng vàng

Tham gia thực hiện chuyên đề “Đặc điểm phụ nữ Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ” cho công trình biên soạn lịch sử Nam Bộ kháng chiến, tôi vô cùng xúc động khi đọc lại những trang tư liệu đã ố vàng, cũ rách. May mắn thay, dù ố vàng, cũ rách nhưng những trang giấy ấy ngày nay quý hơn vàng, ghi lại những tấm lòng vàng trong những ngày đầu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập.

Cách mạng tháng Tám thành công. Nhà nước ta ra đời, trong tay là nền tài chính kiệt quệ, kho bạc trống rỗng. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm bao vây ta tứ phía. Tổ quốc lâm nguy, ngày 4-9-1945, Chính phủ ban sắc lệnh tổ chức “Quỹ độc lập”, tiếp theo đó đề ra biện pháp tổ chức “Tuần lễ vàng” trong cả nước từ 17 đến 24-9-1945. Hưởng ứng sắc lệnh của Chính phủ và lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, phụ nữ các tầng lớp có những đóng góp vô cùng cảm động khi Tổ quốc lâm nguy.