Phải tạo dư luận xã hội chống văn hóa lai căng

Hội thảo Khoa học "Bản sắc dân tộc trong đời sống văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh và quá trình hội nhập quốc tế hiện nay"

Ngày 18-7-2014, Ban Tuyên giáo Thành ủy - Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học “Bản sắc dân tộc trong đời sống Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, quá trình hội nhập quốc tế hiện nay” với sự tham dự của gần 150 đại biểu là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các văn nghệ sĩ với nhiều đóng góp thiết thực. Đã có 44 tham luận được gửi tới và 13 bản tham luận đã được đọc tại hội thảo. Đó là những cái nhìn bao quát, nhiều chiều, xuyên thấu những mặt tích cực và tiêu cực để cùng nhau hướng đến giải pháp tích cực nhất nhằm bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa nghệ thuật TP Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập quốc tế.

Bắt đầu bằng Đề dẫn của bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM, khơi gợi vấn đề: “Với vai trò văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng lưu ý chúng ta rằng “Văn hóa nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị”, và đó cũng là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta đối với văn hóa nghệ thuật. Thực tế, những năm qua, lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật của thành phố và đất nước “đang đứng trước những cơ hội và nhiều thách thức mới, trong đó có cuộc đấu tranh quyết liệt về tư tưởng, văn hóa. Đó là cuộc đấu tranh giữa chân, thiện, mỹ với cái giả dối, cái ác, cái xấu xa; giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu” (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)”.

Chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến từ các tham luận đã được đọc và gửi đến tham dự hội thảo: