Thơ - Hội làng

Tháng ba làng mở hội Xuân

Áo dài, khăn lượt có phần xênh xang

Hoa xoan, phủ tím đường làng

Nón quai thao cứ như vầng trăng nghiêng.

Lúa thì con gái xanh đồng

Lay phay mưa rắc mờ sương chân trời

Trống chèo thúc giục gọi mời

Mắt ai lúng liếng để người xốn xang

Hoa gạo sắc lửa bập bùng

Chim cu gù thức cánh đồng làng xa.

Hội làng vào đám hoan ca

Hơi men chuếnh choáng lối ra quên đường.

Bùi Vũ Liêm