Thơ - Khúc du ca tuổi tám lăm

Nay mừng xuân mới tám lăm

Mười lăm xuân nữa cái xuân vẫn giòn!

Đất vuông, Người thẳng, Trời tròn

Sau ngày tận thế trời còn đầy xuân!

Về đâu? Sương gió bao lần!

Mái đầu cười thấy mây vần trong gương,

Lấy kiên định ứng vô thường

Vui vui đón ánh triêu dương mỗi ngày

Nguyên văn chữ Hán:

八五遊歌

自喜當春八十五

十五春來春不旧

地仍方人仍直兮天仍圓

盡世日後兮春滿天

風乎! 霜乎!何處去

明鏡前頭上笑雲舞

以堅定兮應無常

休休每日兮待朝暘

癸巳年春

Nguyễn Hữu Hoằng