Thơ - Mừng xuân tám chín

Đã gần chín chục,

Ngần ấy xuân hạnh phúc với văn thơ.

Trải biết bao thời cuộc đến bây giờ,

Vẫn thanh thản, nhờ ơn Trời Phật độ.

快意當前蒙雨露

賞心樂事燦雲霞

Khoái ý đương tiền mông vũ lộ,

Thưởng tâm lạc sự xán vân hà *.

Với gia đình tình cảm những thiết tha,

Với bè bạn gần xa đều quý mến.

Việc nghiên cứu, kể biết đâu bờ bến,

Vẫn kiên trì tiếp tục cố chuyên sâu.

Nặng vì chút nghĩa bấy lâu,

Cơ duyên nào đã hết đâu vội gì”.

Mấy lời tâm phúc tương tri…

 

--------------------

* Trong lòng đương được vui vẻ đón nhận ơn mưa móc. Gặp việc tốt lành, trong lòng cảm thấy vui tươi xán lạn như cảnh mây trắng ráng đỏ của mùa xuân

Nguyễn Quảng Tuân