Thơ - Ngày xuân hồi tưởng

Tôi bắn mũi tên lên trời

Tên rơi xuống đất, không biết nơi nao;

Tên bay vun vút,

Mắt theo kịp nào!

 

Bài ca khẽ hát, bay lên trên không,

Ca sa xuống đất, không biết nơi nao.

Mắt ai nào tinh

Theo kịp lời bay?

 

Mãi mãi về sau, ở một gốc sồi,

Tôi thấy mũi tên, hãy còn nguyên vẹn

Lại thấy bài ca,

Nguyên trong lòng bạn.

(HỮU NGỌC dịch)

H.W.Longfellow (Mỹ)