Tiễn biệt anh Anh Đức

Thế là đêm hôm ấy anh đi

Mưa như trút trên những đường phố vắng,

Mưa tiễn anh mát lành, hào sảng

Trên trang văn anh chân thật một đời…

Hai anh em đã đi cùng nhau qua bao tháng năm

Chừng ấy đủ cho chúng ta tin yêu,

Chừng ấy đủ cho chúng ta truyền hơi ấm,

Giữa đời này còn lắm đận gieo neo.

Thôi thế từ nay thôi vắng anh

Cái chết chia lìa chúng ta dưới trên mặt đất,

Cái chết đẹp. Dẫu cõi lòng tan nát.

Sang bên ấy, gặp anh Chế, nhắn giùm tôi bình an.

MAI QUỐC LIÊN