Về một nghị quyết lịch sử

Trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc có một sự trùng lặp ngẫu nhiên thú vị. Đó là con số 15 - liên quan tới hai nghị quyết quan trọng của Đảng: Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng khóa II năm 1959 về chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng miền Nam sang đấu tranh vũ trang và Nghị quyết 15 của Trung ương Cục miền Nam ngày 29-3-1975 về “Tổng công kích, tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân”.

Trung ương Cục miền Nam đã được thành lập từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Cục miền Nam đã luôn phát huy tinh thần cách mạng tiến công, bám sát thực tiễn, chủ động và sáng tạo đề ra những chủ trương và biện pháp đúng đắn nhằm giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.

“Tất cả hãy vươn lên với khí thế táo bạo, thần tốc, quyết chiến và quyết thắng” – Nghị quyết đặc biệt

của Hội nghị lần thứ 15 Trung ương Cục miền Nam ngày 29-3-1975.